در این ماژول تمامی گزارشات پروژه اعم از گزارش روزانه، گزارش هفتگی و گزارش ماهانه مدیریت می‌گردد و امکان تعریف انواع چرخه‌های تاییدیه نیز برای گزارش‌ها فراهم می باشد. این بخش به همراه سایر بخش‌های نرم افزار مدیریت پروژه IPMP امکان تهیه و مدیریت گزارش‌ها را ایجاد می‌نماید. این بخش علاوه بر داشتن فرمت های گزارش روزانه، هفتگی و ماهانه پیش فرض این امکان را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که انواع گزارش مورد نیاز خود را به طور سفارشی در نرم‌افزار ایجاد نمایند. در ادامه ویژگی‌های اصلی این ماژول آورده شده است:
  • امکان گزارش گیری در سطوح مختلف مدیریتی
  • ارسال گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه بر اساس فرمت‌های تعیین شده
  • امکان گزارش گیری بازه‌ای از پروژه
  • تعیین سلسله مراتب گزارشات
  • امکان تعریف چرخه‌های کاری متعدد
  • امکان تعریف فرمت‌های مورد نظر برای گزارشات روزانه، هفتگی و ماهانه