روژه ها فعالیتی موقتی هستند و بالاخره زمانی به پایان میرسند. تیم تشکیل شده در شرکتهای پروژه محور جهت مدیریت و اجرای پروژه نیز ممکن است با اتمام پروژه منحل شده و پرسنل آن یا به پروژه های دیگر منتقل شده و یا حتی برخی از آنها از مجموعه خارج شوند. بنابر این در شرکتهای پروژه محور احتمال رسوب دانش کسب شده در فرآیندهای پروژه های قبلی بسیار زیاد است. یکی از فلسفه های تشکیل دفتر مدیریت پروژه (PMO) در این سازمانها نیز همین است. با این وجود مسئله مدیریت دانش پروژه در این سازمانها امری حیاتی است که میبایست به آن توجه ویژه شود.

هر چند تشکیل پایگاههای داده اطلاعاتی یکی از نتایج استقرار سیستمهای اطلاعاتی پروژه است، اما فرایندهای مدیریت دانش پروژه به جوانب بسیار بیشتری نسبت به جمع آوری و آرشیو اطلاعات و تشکیل پایگاههای داده میپردازد.

با یکپارچه شدن محل تجمیع اطلاعات پروژه و امکان رجوع به پروژه های قبلی جهت دسترسی به این اطلاعات در IPMP، میتوان گفت IPMP قدم ابتدایی را جهت مدیریت دانش پروژه برداشته است. با این وجود تا رسیدن به یک روش مدیریت جامع دانش مدیریت پروژه و جلوگیری از رسوب دانش کسب شده در پروژه های قبلی مسیر بیشتری باید طی شود.

تحلیلگران و مشاوران IPMP در حال حاضر در حال تعریف این فرایندها جهت بکارگیری اطلاعات ذخیره شده در این سیستم در حوزه مدیریت دانش پروژه هستند. یکی از فرآیندهای تسهیل کننده در این بخش تشکیل انباره داده پروژه و سیستم هوش تجاری و تحلیل داده پروژه است که در پروژه های جدید IPMP که در شرکتهای هولدینگ با تعداد زیادی پروژه فعال اجرایی شده است. تیم توسعه IPMP از هرگونه نظر یا پیشنهاد در حوزه توسعه این بخش از IPMP استقبال میکند.