پروژه‌ها در نرم‌افزار مدیریت پروژه IPMP می‌تواند بر طبق استراتژی‌های سازمان یا اهداف توسعه‌ای شرکت طبقه بندی شده و در دسته‌های جداگانه قرار گیرند. با دسته بندی پروژه‌های امکان تعریف سبد پروژه برای کاربران فراهم شده و هر کاربر می‌تواند با سطوح دسترسی مربوطه سبد پروژه‌های خود را مشاهده نماید. در این بخش کاربران می‌توانند گزارشات تجمیعی از پروژه‌های سبد پروژه خود دریافت نمایند و بدینوسیله امکان رهگیری اهداف استراتژیک در سازمان از طریق پروژه‌ها فراهم می‌گردد. در زیر برخی از قابلیت‌های این بخش آورده شده است:

  • امکان تعریف انواع پروژه
  • تعریف استراتژی‌های سازمانی و سطح کسب و کار
  • تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد و تحقق استراتژی‌ها
  • تعریف سطوح دسترسی افراد در پروژه های مختلف
  • امکان تعریف گروه پروژه و تعیین وزن هر پروژه در گروه
  • ارائه انواع نمودارهای تجمعی برای گروه نظیر نمودار S گروه پروژه و نمودار جریان نقدی گروه پروژه
  • تعریف شناسنامه پروژه، کارفرمایان، ناظران، نوع ارزهای پروژه، اطلاعات قرارداد و متمم های قرارداد