مدیریت روشهای شماره گذاری (Numbering Procedures)

/مدیریت روشهای شماره گذاری (Numbering Procedures)
مدیریت روشهای شماره گذاری (Numbering Procedures)1397-6-18 17:47:53 +00:00

بخش مدیریت روشهای شماره گذاری این امکان را میدهد که روشهای شماره گذاری تعیین شده در قرارداد را در ابتدای پروژه تعریف کرده تا شماه گذاری آیتمهای مختلف – مانند آیتمهای خرید، مهندسی، نامه ها و …- بر اساس آن صورت گیرد.

امکان تعریف انواع بخشهای ثابت، انتخابی، اتوماتیک و دستی برای یک فرمت شماره گذاری قابل انجام است.