کارتابل بخشی است که کاربر امکان مشاهده تمامی کارهای ارجاع شده به خود را در آن دارد. آیتمهای مختلف پروژه در صورت ارجاع به فرد و یا قرارگرفتن در مرحله ای که فرد اجازه اعمال تغییرات، تایید، رد کردن و یا کامنت گذاری را در آن مرحله داشته باشد، در کارتابل او قابل مشاهده است. همچنین برای کارتابل ویجتی هم طراحی شده که کاربر بتواند آیتمهای رسیده به کارتابل خود را در بدو ورود به سسیستم مشاهده کند.