در اغلب سازمانهای پروژه محور بخش انبوهی از اطلاعات مرتبط با پروژه ها در سیستمهای جانبی سازمانی از قبیل سیستمهای حسابداری، پرسنلی، CRM و غیره پراکنده هستند. ایده ورزان سیستم در اینگونه سازمانها پس از استقرار IPMP راه حل توسعه سیستم هوش تجاری (BI) را پیشنهاد مینماید. در فرآیند توسعه سیستمهای BI یک انباره داده (Data Warehouse) جهت یکپارچه سازی تمامی اطلاعات از تمامی سیستمهای اطلاعاتی سازمانی تشکیل شده  وبا طراحی پایگاههای داده ای OLAP امکان تحلیل اطلاعات به صورت یکپارچه در سازمان به وجود می آید. نتایج گزارشات تحلیلی این مجموعه به صورت انواع نمودارها و گیچ ها در داشبورد IPMP قابل مشاهده خواهد بود. بعلاوه ایده ورزان در زمان ارائه این خدمات ابزاری قدرتمند به نام میز کار تحلیل جزء به جزء را در اختیار مدیران سازمان قرار خواهد داد.

ایده ورزان تجربه موفقی را در استقرار این راه حل در سازمانهایی با تعداد بسیار بالای پروژه و یا ساختار پیچیده سیستمهای جانبی داراست.