در سالهای اخیر روشهای چابک برای مدیریت پروژه های مختلف با موفقیت همراه شده اند. این موفقیت باعث شده توجه از روشهای سنتی مدیریت پروژه به روشهای چابک حرکت کند. روشهای چابک عموما از پروژه های توسعه نرم افزار وارد ادبیات مدیریت پروژه شده اند. با این وجود این روشهای در اکثر پروژه های تطبیقی[1] میتوانند موفق باشند. از میان روشهای چابک متدولوژی اسکرام[2] یکی از معروفترین و موفق ترین روشهای اجرا در سالهای اخیر بوده است. این مسئله اسکرام را به گزینه اصلی تیمها برای پروژه های توسعه نرم افزار و همچنین تحقیق و توسعه بدل کرده است. ماژول مدیریت پروژه چابک نرم افزار IPMP از اجرای پروژه به شیوه اسکرام پشتیبانی میکند. این پشتیبانی سبب میشود که بتوان انواع پروژه را در طیف تطبیقی تا متعین[3] در یک بستر مدیریت کرد و گزارشات یکپارچه سازمانی را برای تمامی پروژه ها با هر روش اجرا دریافت کرد

 

  • امکان تشکیل تیمهای پروژه
  • امکان تخصیص افراد به تیمها و تشکیل منابع به ازای افراد تیم
  • تهیه زمانبندی کلی پروژه بر اساس پارامترهای اسکرام
  • امکان تعیین طول هر اسپرینت به ازای هر پروژه (2 هفته ای یا 3 هفته ای/10 روزه یا 15 روزه کاری)
  • امکان تعریف وضعیتهای مختلف کارهای پروژه (حداقل 3 وضعیت) و نمایش اسکرام برد به صورت پویا و ایجاد ستون برای هر وضعیت.
  • امکان تعیین وضعیت پایه

[1] Adaptive

[2] SCRUM

[3] Predictive

اجایل، مدیریت پروژه چابک

اجایل، مدیریت پروژه چابک