واژه نامه تخصصی مدیریت پروژه

There are 1 names in this directory beginning with the letter ص.
صلاحیت/ توانایی (Ability)
کیفیتی که نشان دهنده توان انجام کاری مشخص است، قدرت فیزیکی، ذهنی، مالی یا قاونی برای انجام کار، مهارت یا استعداد ذاتی یا اکتسابی