واژه نامه تخصصی مدیریت پروژه

در حال حاضر این واژه نامه حاوی ۱ واژه می باشد.
صلاحیت/ توانایی (Ability)
کیفیتی که نشان دهنده توان انجام کاری مشخص است، قدرت فیزیکی، ذهنی، مالی یا قاونی برای انجام کار، مهارت یا استعداد ذاتی یا اکتسابی