واژه نامه تخصصی مدیریت پروژه

در حال حاضر این واژه نامه حاوی ۴ واژه می باشد.
صلاحیت/ توانایی (Ability)
کیفیتی که نشان دهنده توان انجام کاری مشخص است، قدرت فیزیکی، ذهنی، مالی یا قاونی برای انجام کار، مهارت یا استعداد ذاتی یا اکتسابی

فعالیت (Activity )
جزئی از کارهای پروژه است که در طول دوره ای از پروژه انجام می شود.

کد فعالیت (Activity code)
یک یا چند مقدار متنی یا عددی است که بیانگر ویژگی های کار است، یا [مشخصه ای است که] به گونه ای فعالیت ها را طبقه بندی می کند که امکان مرتب یا فیلتر نمودن فعالیت ها را در گزارش فراهم کند.

مدت فعالیت (Activity Duration)
زمان تقویمی بین شروع و پایان یک فعالیت