ارسال هشدارهای متناسب در زمان رخدادهای خاص در پروژه های سازمان یکی از نیازهای سازمانهایی با پروژه های بزرگ و یا با تعداد زیاد پروژه است. امکان ارسال ایمیل، پیامک، پیام داخلی (در قسمت پیامرسان IPMP) در زمانهایی همچون

  • انحراف بیش از مقدار تعیین شده در پیشرفت فیزیکی یا مالی پروژه
  • تغییر وضعیت اقلام کاری مهم در پروژه
  • ورود موارد به کارتابل افراد
  • ثبت و یا تغییر در وضعیت ریسکهایی با شرایط خاص
  • تغییرات در شرایط قراردادهای خاص

از مواردی است که در این بخش ماژول قابل انجام است. این ماژول با امکان تعریف شروط مختلف در رخدادهای متنوع در دسته بندیهایی مرتبط با اقلام کاری، مالی، پروژه، صورت وضعیت، قرارداد، ریسک و … و با پشتیبانی از رساناهای مختلف (پیامک، ایمیل، پیام داخلی و همچنین امکان افزودن رسانه های دیگر نظیر شبکه های اجتماعی و …) امکان اطلاع رسانی شرایط خاص در پروژه ها را به مدیران پروژه در سازمان میدهد.

  • امکان ارسال آلرت ایمیلی، پیامکی، درون سیستمی بر روی KPI ها
  • تعریف KPIها توسط کاربر به صورت drag & Drop
  • ارسال آلرت در صورت اضافه شدن کار به کارتابل
  • ارسال آلرت هنگام انحراف از برنامه و تاخیرهای پروژه
  • ارسال آلرت بر روی KPIهای مالی پروژه