• امکان ارسال آلرت ایمیلی، پیامکی، درون سیستمی بر روی KPI ها
  • تعریف KPIها توسط کاربر به صورت drag & Drop
  • ارسال آلرت در صورت اضافه شدن کار به کارتابل
  • ارسال آلرت هنگام انحراف از برنامه و تاخیرهای پروژه
  • ارسال آلرت بر روی KPIهای مالی پروژه