مالی، قراردادها صورت وضعیتها و پیمانکاران

 • CBS
  • امکان ایجاد و مدیریت ساختار درختی CBS ثبت
  • بودجه بندی روی CBS
  • گزارش گیری قراردادها، صورت وضعیتها، پرداختها و برنامه جریان نقدی خروجی و ورودی بر اساس CBS
 • قراردادها
  • ثبت و جستجوی قراردادها،  به همراه الحاقیه های زمانی و مالی ، صورت وضعیتها و پرداختهای صورت گرفته روی قرارداد
  • امکان ثبت مبالغ قرارداد به صورت چند ارزی (برای مثال 100 میلیارد تومان به اضافه 200 هزار دلار)
  • ارتباط هر قرارداد با CBS
  • امکان الصاق انواع فایل به قرارداد ها
  • پشتیبانی از فرآیند ابلاغ قرارداد و چرخه قابل طراحی (بخش چرخه اطلاعات و کارتابل فعالیتها ملاحضه شود) و حرکت قرارداد در کارتابل منحصر به خود تا زمان ابلاغ به طرفین.
ثبت و ویرایش قراردادها

ثبت و ویرایش قراردادها

 • صورت وضعیت
  • امکان ثبت صورت وضعیت بوسیله پیمانکار و یا در داخل مجموعه کارفرما
  • امکان الصاق انواع فایل
  • امکان ثبت مبلغ صورت وضعیت به صورت چند ارزی
  • طراحی چرخه تایید صورت وضعیت (به هر تعداد لازم) و حرکت صورت وضعیت در چرخه های تعیین شده به صورت خودکار (بخش چرخه اطلاعات و کارتابل فعالیتها ملاحضه شود)
   • امکان تعیین سطوح دسترسی در هر مرحله از چرخه تایید صورت وضعیت
   • امکان تغییر مبالغ صورت وضعیت در هر مرحله در صورت داشتن دسترسی
   • کارتابل صورت وضعیت
   • مشخص بودن تاریخچه کامل تغییرات بوسیله افراد مختلف روی صورت وضعیت در چرخه
  • ایجاد خودکار روکش صورت وضعیت
ثبت و ویرایش صورت وضعیتها

ثبت و ویرایش صورت وضعیتها

 

کارتابل

کارتابل صورت وضعیت با امکان تایید، رد، اعلام نظر و یا تغییر مبلغ تعیین شده و همچنین مشاهده تاریخچه صورت وضعیت

 • سایر
  • مدیرت جریان نقدی ورودی و خروجی پروژه
  • ارائه گزارشات ارزش کسب شده (EV) و انواع نمودارها و گیج های مربوطه مانند SPI و CPI بر اساس قرارداد، پیمانکار، پروژه و گروه پروژه
  • پیگیری میزان مطالبات پیمانکاران، میزان مبالغ پرداخت شده و میزان تعهدات پرداخت
صفحه مدیریت قراردادها

صفحه مدیریت قراردادها