برای پروژه هایی که روش اجرایی آنها بر اساس فهرست بهای عمومی و یا اختصاصی است، این ماژول امکان برآورد و ثبت صورت وضعیت بر اساس دفترچه های مختلف را فراهم میکند.

ماژول متره و برآورد

برخی از امکانات این ماژول به شرح زیر است:

  • وارد کردن ریز متره، برآورد، حمل، صورت وضعیت
  • وجود فهارست بهای از پیش تعریف شده در سیستم
  • وارد کردن آیتم های آنالیز بها به صورت شخصی سازی شده یا اخذ از سیستم
  • گرفتن گزارش های مختلف ریز مالی، مالی کلی و … از نرم افزار

 

ماژول متره و برآورد