در قسمت اول این مقاله، تأثیر ساختار کسب و کار را بر انتخاب راهکار PMIS مورد بررسی قرار دادیم. در این قسمت بنا داریم اثر «ساختار پروژه» را به عنوان عامل اساسی دیگر بررسی کنیم

  • ساختار پروژه در سازمان

پیچیدگی پروژه ها در برابر نیازمندی ها در پروژه باید به عنوان اصلی ترین معیار در نظر گرفته شود. زمان کافی برای شناسایی و تدوین فیچرها و الزامات کارکردی صرف کنید تا اشارف کامل به نیازمندی های پروژه هایتان داشته باشید. برای مثال الزامات مدیریت پروژه برای پروژه های IT می تواند متفاوت از یک پروژه EPC باشد.

اندازه پروژه نیز عاملی دیگر در تصمیم گیری است. باید مطمئن شوید راهکار مدیریت پروژه ای که انتخاب می کنید پاسخگوی نیازهای حال آینده شما در پروژه باشد. به عنوان مثال آیا ذینفعان پروژه از هم دور هستند؟ پروژه های شما دائماً در حال تغییر هستند؟ از rolling wave برای پلن کردن پروژه استفاده می کنید؟ متدولوژی شما Watefall است و یا Agile؟ این سوالات و مواردی از این دست باید به دقت بررسی شوند تا اطمینان حاصل کنید که آیا راهکارهای موجود نیاز شما را پاسخ می دهند یا خیر.

در انتها باید گفت هیچ فاکتور و عامل ثابتی برای انتخاب راهکار مدیریت پروژه سازمانی وجود ندارد و باید جمیع جوانب سنجیده شود تا نسخه ای خاص سازمان و پروژه های همان سازمان تدوین شود و از روی آن نسخه راهکار مناسب انتخاب شود.